Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor gäller för hushållsnära tjänster till konsument från och med 2023-05-01.

 

Regler för rutavdrag

När kunden har betalat sin del av fakturan skickar Aurora in ansökan om rutavdrag till Skatteverket. Om Skatteverket avslår ansökan om rutavdrag helt eller delvis ska kunden betala motsvarande belopp till Aurora. Om Aurora ber om det ska kunden lämna ett intyg från Skatteverket om hur stort rutavdrag kunden hittills har beviljats.

 

Resekostnader och eventuellt arbetsmaterial som Aurora står för ingår inte i rutavdraget enligt Skatteverkets regler. Därför måste dessa kostnader separeras på fakturan.

 

Auroras åtaganden

Aurora ska utföra sina uppgifter med omsorg. Aurora utser en kontaktperson som ska utföra uppdraget. Aurora gör sitt bästa för att det alltid är kontaktpersonen som utför uppdraget, men vid sjukdom eller annan frånvaro kan Aurora behöva byta personal. Vid omfattande uppdrag kommer även annan personal än kontaktpersonen att utföra uppdraget.

 

Kundens åtaganden

Kunden ska lämna nycklar och portkod till Aurora eller vara hemma när uppdraget ska utföras. Kunden ska också ge Aurora tillgång till den utrustning och material som behövs för att utföra uppdraget.

 

Kunden ska informera om värdefulla och/eller ömtåliga föremål eller material och hur dessa ska hanteras. Kunde ska också informera om annat som kan antas vara viktigt för Aurora att känna till.

 

Om uppdraget avslutas ska kunden hämta tillbaka eventuella nycklar inom en månad. Om kunden inte har hämtat nycklarna inom den tiden kommer Aurora förstöra nycklarna.

 

Personalens arbetsmiljö

När aurora utför arbete i kundens hem är detta även personalens arbetsmiljö. Kunden ska se till att arbetsmiljön är bra och säker. Det innebär bland annat att tillhandahålla lämpliga och hela arbetsredskap och att alla som är i bostaden uppträder på ett respektfullt sätt. Om personalen bedömer att en arbetsuppgift inte kan utföras på ett säkert sätt kommer uppgiften inte att utföras vid det tillfället. I sådant fall kommer personalen att kontakta sin arbetsledare för vidare utredning om hur arbetet ska kunna utföras säkert.

 

Auroras rätt att neka uppdraget

Aurora kan ensidigt besluta att inte utföra uppdraget om Aurora anser att det saknas rimliga förutsättningar att utföra det. Exempel på sådana förutsättningar är att det helt saknas arbetsmaterial eller att arbetsmiljön inte är god och säker.

 

Betalning och oförutsedda kostnader

Uppdraget betalas månadsvis mot faktura. Fakturan ska betalas inom 30 dagar. Om betalningen sker för sent tar Aurora ut dröjsmålsränta enligt räntelagen. Om kunden utökar uppdraget eller om Aurora tvingas vida oförutsedda åtgärder vid utförande av uppdraget har Aurora rätt att debitera kunden för merarbetet.

 

Avbokning och ombokning

Eventuell avbokning eller ombokning från kund ska ske minst två dagar i förväg.

 

Eventuell avbokning eller ombokning från Aurora ska ske minst två dagar i förväg om det är möjligt. I akuta fall, exempelvis vid sjukdom hos personal, kan ombokning ske senare. Ett nytt datum ska i så fall bokas in.

 

Uppsägning

Avtalet kan sägas upp av kunden eller Aurora med 15 dagars uppsägningstid.

 

Ansvar för skador

Aurora ansvarar för direkta skador som drabbat kunden som en direkt följd av fel eller brist i Auroras utförande av uppdraget. Aurora ansvarar aldrig för indirekta skador som exempelvis utebliven vinst, lönebortfall, semesterersättning, eller annan indirekt skada eller följdskada. Auroras totala ansvar för skador är begränsat till ett belopp per kalenderår motsvarande ett (1) prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken. Ansvarsbegränsningen gäller inte för personskador eller skador på grund av grov vårdslöshet eller uppsåt hos Aurora, eller om annat följer av tvingande lag.

 

Aurora ansvarar inte heller för skador som uppkommit på grund av att kunden uppgivit felaktig information eller underlåtit att lämna information om värdefulla eller ömtåliga föremål, eller på grund av att lösa eller fasta inventarier inte varit korrekt monterade. Aurora ersätter inte heller slitage som uppkommer vid normalt och ansvarsfullt utförande av uppdraget.

 

Om kunden varit medvållande till skada ska Auroras ansvar jämkas i förhållande till omfattningen av kundens medvållande.

 

Tvist

Om tvist uppstår och parterna inte kan lösa den på egen hand kan kunden vända sig till Allmänna reklamationsnämnden. I övrigt ska tvister avgöras av Stockholms tingsrätt om inte annat följer av tvingande lag. Svensk lag ska tillämpas på tvister med anledning av detta avtal.

 

Prislista

Prislistan gäller från och med 2023-01-01.

 

Pris inklusive moms och rutavdrag

Dagtid 08-19: 275 kronor per timme

Kvällar och helger: 325 kronor per timme

Storhelger: 400 kronor per timme

Natt: 200 kronor per besök

 

Resekostnader inklusive moms

Resekostnad tillkommer enligt Skatteverkets regler.

1-2 besök per vecka: 25 kronor per besök

3-6 besök per vecka: 250 kronor per månad

7 eller fler besök per vecka: 350 kronor per månad